Zapytanie ofertowe Specjalista ds. Obsługi prawnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalista ds. Obsługi prawnej – czuwanie nad prawidłowością wszystkich działań związanych z realizacją projektu. na podstawie wniosku o dofinansowanie załączonego do otrzymanej Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2014r

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 30 dni od wpływu faktury/rachunku do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: podanie wynagrodzenia miesięcznego, doświadczenie w obsłudze projektów, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 5. Sposób przygotowania oferty:
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 8. Na kopercie należy umieścić napis „Specjalista ds. Obsługi prawnej”
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe Specjalista ds. Obsługi prawnej

Zapytanie ofertowe Specjalista ds. Obsługi prawnej zał.

Wróć