Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i prowadzenia strony www

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalisty ds. promocji i prowadzenia strony www internetowej - prowadzenie strony www projektu, który będzie odpowiedzialny za:

- prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z założeniami realizowanego projektu;

- opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,

- utworzenie strony internetowej dla realizowanego projektu i jej obsługę oraz zabezpieczenie,

- pomoc wopracowywaniu i zamieszczanie ogłoszeń promocyjnych w prasie oraz na stronie internetowej projektu,

- uczestnictwo w spotkaniach i naradach członków zespołu ds. realizacji projektu w biurze projektu,

- stała współpraca z członkami zespołu ds. realizacji projektu w zakresie:

 • prowadzenia biura i dokumentacji projektu,
 • działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie,
 • wyglądu strony internetowej projektu i jej utrzymania i modyfikacji,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej projektu,
 • umieszczanie na stronie internetowej informacji dostarczanych przez członków zespołu,

dostarczanie uczestnikom materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w prowadzeniu/realizacji projektów unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 5. Sposób przygotowania oferty:
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 8. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i prowadzenia strony www”.
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.02.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i prowadzenia strony www

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i prowadzenia strony www zał.

Wróć