Zapytanie ofertowe na projekt zamienny

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa opracowania projektu zamiennego budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku technicznego przy ul. Reja 67A wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 1. Termin realizacji całości zamówienia: 30.04.2016 lub do dnia przekazania budynku do użytkowania.
 2. Okres gwarancji: zostaną określone w umowie.
 3. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu faktury do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia:
 5. a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 6. b) posiadania wiedzy i doświadczenia :

- tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, co najmniej dwóch projektów budowlanych, min. kubaturze 4 000 m³,

 1. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia.
 2. d) możliwość wizji lokalnej w dniach 10.2014 i 10.10.2014 r. w godzinach 09.00 – 11.00
 3. e) inne informacje związane z projektem: Marek Wasilewski 87 5626405
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na projekt zamienny”
 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2014r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na projekt zamienny

Zapytanie ofertowe na projekt zamienny zał.

Wróć