Zapytanie ofertowe na Nadzór Inwestorski

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 30 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: uprawnienia Inspektora nadzoru budowlanego, doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego budowlanego w projektach unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 5. Sposób przygotowania oferty:
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 8. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Nadzór Inwestorski”
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Nadzór Inwestorski

Zapytanie ofertowe na Nadzór Inwestorski zał.

 

Wróć