Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. zamówień

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. zamówień będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenia procedury zakupu sprzętów w ramach projektu zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych. Do szczegółowych zadań Koordynatora będzie należało:

- przygotowanie dokumentów przetargowych,

- przygotowanie umów z wykonawcami,

- redagowanie sekcji zamówień publicznych biuletynu informacji publicznej wnioskodawcy,

- nadzorowanie oceny spływających ofert,

- dokumentacja przebiegu postępowania przetargowych,

- udział w spotkaniach roboczych Zespołu Projektowego.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: przygotowanie postępowań o wartości powyżej 30000,00 euro związanych z realizacją projektu, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki lub/i Kierownika projektu
 5. Sposób przygotowania oferty:
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 8. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. zamówień”
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. zamówień

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. zamówień zał.

 

Wróć