Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu, który będzie odpowiedzialny za należyte wydatkowanie środków finansowych budżetu projektu. Do szczegółowych obowiązków Koordynatora ds. finansowych – księgowego projektu będzie należało:

- zarządzanie budżetem projektu i nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków,

- opracowanie procedur kontroli postępu finansowego projektu,

- nadzór nad terminowym realizowaniem płatności projektowych wewnątrz i na zewnątrz projektu,

- tworzenie raportów finansowych dla Kierownika Projektu,

- dokonywanie korekt w budżecie projektu,

- udział w spotkaniach roboczych Zespołu Projektowego,

- dekretowaniem dokumentów księgowych, utworzeniem odpowiedniej analityki w planie kont zakładu, księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładową polityką rachunkowości,

- innych czynnościach zleconych przez Kierownika projektu.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w prowadzeniu/realizacji projektów unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 5. Sposób przygotowania oferty:
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 8. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu”
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu zał.

Wróć