Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych - księgowy projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. finansowych - księgowy projektu, który będzie odpowiedzialny za należyte wydatkowanie środków finansowych budżetu projektu. Do szczegółowych obowiązków Koordynatora ds. finansowych – księgowego projektu będzie należało:

- zarządzanie budżetem projektu i nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków,

- opracowanie procedur kontroli postępu finansowego projektu,

- nadzór nad terminowym realizowaniem płatności projektowych wewnątrz i na zewnątrz projektu,

- tworzenie raportów finansowych dla Kierownika Projektu,

- dokonywanie korekt w budżecie projektu,

- udział w spotkaniach roboczych Zespołu Projektowego,

- rozliczaniem/naliczaniem umów, zgłoszeniem do ZUS, naliczaniem podatku i przekazywaniem zaliczek na podatek dochodowy,

- innych czynnościach zleconych przez Kierownika projektu.

Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia

 1. Okres gwarancji: nd
 2. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku/fakury do zamawiającego.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w prowadzeniu/realizacji projektów unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych - księgowy projektu”
 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych - księgowy projektu

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych - księgowy projektu zał.

Wróć