Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań promocyjnych projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynatora ds. działań promocyjnych projektu, który będzie odpowiedzialny za przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz projektu oraz promocję projektu różnymi kanałami. Do szczegółowych zadań Koordynatora będzie należało:

- opracowanie procedur komunikacji wewnątrz i na zewnątrz projektu,

- opracowanie i nadzór nad tworzeniem materiałów informacyjnych i promocyjnych projektu,

- współpraca z mediami i promocja projektu w mediach,

- przygotowywanie raportów z postępów zadań promocyjno-informacyjnych projektu dla Kierownika Projektu,

- monitoring produktów promocyjnych powstałych w ramach projektu,

- dokumentowanie przebiegu realizacji projektu,

- udział w spotkaniach roboczych Zespołu Projektowego.

Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia

 1. Okres gwarancji: nd
 2. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: mile widziane doświadczenie w prowadzeniu/realizacji projektów unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań promocyjnych projektu”
 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań promocyjnych projektu

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań promocyjnych projektu zał.

 

Wróć