Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań miękkich projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. działań miękkich projektu, który będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie działań miękkich skierowany do wszystkich interesariuszy projektu. Do szczegółowych zadań Koordynatora będzie należało:

- nadzorowanie rekrutacji uczestników działań miękkich,

- planowanie organizacji działań miękkich w projekcie,

- organizacja działań miękkich w projekcie,

- utrzymywanie bieżącego kontaktu z osobami/podmiotami prowadzącymi działania miękkie,

- zgłaszanie zapotrzebowania na materiały promocyjne i dydaktyczne,

- dokumentacja przebiegu działań miękkich,

- udział w spotkaniach roboczych Zespołu Projektowego.

Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia

 1. Okres gwarancji: nd
 2. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w prowadzeniu/realizacji projektów unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań miękkich projektu”
 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań miękkich projektu

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań miękkich projektu zał.

Wróć