Zapytanie ofertowe na Kierownik projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i prowadzenie projektu. Podstawowym obowiązkiem Kierownika będzie zagwarantowanie aby projekt był realizowany zgodnie z założonym planem, budżetem i zamknął się w wyznaczonych ramach czasowych. Również Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za dostarczenie końcowych rezultatów projektu oraz osiągnięcie wskaźników określonych w dokumentacji aplikacyjnej.

Do szczegółowych obowiązków Kierownika Projektu będzie należało:

- ustanowienie wszystkich procedur projektowych,

- utrzymywanie kontaktu z dostawcami i zarządzanie relacjami z nimi,

- zarządzanie i motywowanie zespołu,

- zarządzanie komunikacją wewnątrz i na zewnątrz zespołu projektowego i projektu,

- zarządzanie ryzykiem, konfiguracją i zmianami,

- monitorowanie postępów projektu i raportowanie,

- prowadzenie i udział w spotkaniach projektowych.

Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia

 1. Okres gwarancji: nd
 2. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu faktury/rachunku do zamawiającego.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w prowadzeniu/realizacji projektów unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Kierownik projektu”
 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Kierownik projektu

Zapytanie ofertowe na Kierownik projektu zał.

Wróć