Zapytanie ofertowe na Asystenta kierownika projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Asystenta kierownika projektu, który będzie odpowiedzialny za pomoc kierownikowi projektu w zarządzaniu i prowadzeniu projektu. Podstawowym obowiązkiem Asystenta będzie pomoc w nadzorze nad projektem aby był realizowany zgodnie z założonym planem, budżetem i zamknął się w wyznaczonych ramach czasowych. Asystent będzie współodpowiedzialny za dostarczenie końcowych rezultatów projektu oraz osiągnięcie wskaźników określonych w dokumentacji aplikacyjnej.

Do szczegółowych obowiązków Asystenta kierownika projektu będzie należała pomoc w:

- ustanowieniu wszystkich procedur projektowych,

- utrzymywaniu kontaktu z dostawcami i zarządzanie relacjami z nimi,

- zarządzaniu i motywowaniu zespołu,

- zarządzaniu komunikacją wewnątrz i na zewnątrz zespołu projektowego i projektu,

- zarządzaniu ryzykiem, konfiguracją i zmianami,

- monitorowaniu postępów projektu i raportowaniu,

- prowadzeniu i udział w spotkaniach projektowych..

Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2016 do 30.11.2016 – z możliwością przedłużenia

 1. Okres gwarancji: nd
 2. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu faktury/rachunku do zamawiającego.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w prowadzeniu/realizacji projektów unijnych, podanie wynagrodzenia miesięcznego, uzyskanie informacji o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Asystenta kierownika projektu”
 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Asystenta kierownika projektu

Zapytanie ofertowe na Asystenta kierownika projektu zał.

Wróć