Zapytanie ofertowe Biuletyn informacyjny o punkcie wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostawa: Biuletyn informacyjny o punkcie wsparcia – 2000 sztuk.

 1. Termin realizacji zamówienia: 05.06.2015
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: wskazane w projekcie umowy – do zapoznania się.

Inne informacje dotyczące wykonania biuletynu informacyjnego – na miejscu w SPSPZOZ Suwałki – Marek Wasilewski

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 4. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe Biuletyn informacyjny o punkcie wsparcia ”
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2015r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe Biuletyn informacyjny o punkcie wsparcia

Zapytanie ofertowe Biuletyn informacyjny o punkcie wsparcia zał.

 

Wróć