Ogłoszenie – usługa aktywizacji/opieki/motywacji

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poszukuje się osób/firm do:

Usługi wykonania czynności polegających na:

 1. Aktywizowaniu/opiece/motywowaniu/obsłudze pacjentów w tym osób niepełnosprawnych i ich rodzin w trakcje organizowanej Spartakiady transgranicznej w ramach projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej”
 2. Termin realizacji zamówienia: 14.06.2015r – 17.06.2015r
 3. Okres gwarancji: nd
 4. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku,
 5. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, podanie ceny za dzień wykonywania usługi, uzyskanie informacji (w rym wzoru oferty) o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki lub kierownika projektu (Marek Wasilewski tel.87 5626405)
 6. Sposób przygotowania oferty:
 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 8. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 9. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na obsługę pacjenta – Spartakiada.
 10. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2015r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Wróć