III Spartakiada Transgraniczna - 20-23 września 2016r.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach organizuje w dniach 20 - 23 września 2016 r. III SPARTAKIADĘ TRANSGRANICZNĄ w ramach projektu pt. „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Spartakiada Transgraniczna organizowana jest po raz trzeci jako forma aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania twórcze i usprawnianie. Wspólne działania, zmagania sportowe, gry i zabawy z udziałem rodzin pacjentów oraz osób zdrowych to przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji osób z zaburzeniami czy dysfunkcjami społecznymi. Równie ważnym celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób w działania na rzecz chorych, motywowanie do współdziałania i niwelowanie barier.


Celem, który towarzyszy temu przedsięwzięciu to nawiązanie współpracy z krajami sąsiednimi i wymiana doświadczeń w aspekcie metod i form aktywnej terapii. Tego rodzaju aktywność, jak też inne działania integracyjne z udziałem pacjentów, są trudną do planowania dziedziną terapii w psychiatrii, ale znakomitym połączeniem rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i psychicznej, sportu, edukacji i wypoczynku.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach konsekwentnie realizuje kierunek poprawy opieki nad pacjentem przewlekle psychicznie chorym i psychogeriatrycznym, poprzez m.in. rozbudowę placówki i poprawy warunków pobytu oraz rozszerzanie form terapii.

Wróć