Informacje o budżecie i finansowaniu

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki, informuje, że na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 30.07.2014 otrzymał środki finansowe na rozpoczęcie i realizację projektu pt. Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Środki finansowe na realizację projektu pt: „ Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” w wysokości: 9.312.532,00 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 11.640.665,00 PLN Łączna wartość projektu: 11.640.665,00 PLN
20 % z całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z budżetu województwa podlaskiego.

Informacje o zakończeniu projektu

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 30.07.2014 otrzymał dotację na realizację projektu pt. Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 11 635 865,00 PLN – 100%

Kwota dotacji  z MF EOG/NMF:   9 308 692,00  (PLN) – 80%

Wkład własny -  środki pochodzące z budżetu województwa podlaskiego: 2 327 173 PLN) – 20%

Termin realizacji projektu: 01.08.2014 – 30.04.2017.

W ramach w/w projektu:

 - wybudowano innowacyjny, nowoczesny i monitorowany Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczo Psychiatryczny na 65 łóżek z kompleksem sportowo- rekreacyjnym– jedyny w kraju,

- zakupiono kompletne wyposażenie medyczne, teletechniczne i informatyczne do wybudowanego obiektu,

- zakupiono dwa samochody osobowe do celów statutowych Zakładu

- zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy,

- zorganizowano pierwszą Transgraniczną/Międzynarodową Spartakiadę z udziałem pacjentów ich rodzin oraz personelu medycznego, w której uczestniczyli również: Rosjanie, Litwini i Białorusini – w ramach projektu odbyła się też druga i trzecia edycja – łączna liczba uczestników ponad 700 osób,

- zorganizowano trzy konferencje w których udział wzięło blisko 360 osób,

- uruchomiono Punkt wsparcia i informacji dla pacjentów i ich rodzin, w którym udzielano doradztwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego, opieki i pielęgnacji, terapeutycznego oraz edukację rodzin – z punktu skorzystało blisko 1700 osób i udzielono blisko 2000 porad,

- 5 osób uzyskało specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo geriatryczne,

- 5 osób ukończyło kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

 Realizacja projektu nadzorowana była przez dziewięcioosobowy zespół  projektowy.

Projekt zrealizowano z sukcesem czego dowodem są osiągnięte wyższe od zakładanych wskaźniki rezultatów.

Informations about budget and financing

Specialised Independent Psychiatric Public Health Care Centre in Suwałki ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki informs that upon the decision of Minister of Finances from day 30.07.2014 it received funds for start and realisation of project titled: "Transgenic academy of active psychiatry" realised in program named "Improvement and better healthcare adjustment to demographic and epidemiological trends" under Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 and Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

Funds for project titled: "Transgenic academy of active psychiatry" 9.312.532,00 PLN from Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 and Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

Total eligible expenditure: 11.640.665,00 PLN Total project value: 11.640.665,00 PLN 20% of total funds are funds from Marshall office in Białystok from the budget of the region of Podlasie.

Informations about completion of the project

Based on the decision of the Minister of Finance from 30 July 2014 Specialised Psychiatric Public Hospital of Health Care in Suwalki have recieved a grant for the implementation of the project International Academy of Actice Psychiatry within the program of „Improvement and better adjustment of health care to demographic and epidemiological trends” within Financial Mechanism of European Economic Area 2009-2014 and Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

 Total value of the project (eligible expenses)- 11 635 865,00 PLN – 100%

Grant amount from MF EOG/NMF:   9 308 692,00  (PLN) – 80%

Own contribution –founds from the podlaskie province budget: 2 327 173 PLN) – 20%

Duration: 01.08.2014 – 30.04.2017

 An innovative, modern and monitored Department of Nursing and Psychiatric Care was built with 65 beds including sports and recreation center – the only one in the country

 Complete medical, teletechnical and IT equipment for the newly built building was purchased

 Two personal cars were purchased for the hospital puropses

 Computers and multimedia equipment was purchased

 First international Spartakiada was organized with participation of Patients, Patient’s Families and Medical Staff, as well as Russians, Lithuanians and Belarussians, second and third edition was also held within the Project - Total number of participians was over 700 people.

 Three conferences were organized with nearly 360 participants.

 Support and information Center was launched for patients and Patient’s Families with psychological, law, social, care, terapeutic care , family education consulting . Total number of participants was over 1700 people and 2000 consulting sessions.

 5 employees recieved specialization in the field of geriatric nursing

 5 people participated in a long term nursing care course

 Project implemantation was supervised by a team of nine people.

The project has been successfully implemented which is proved by the achievement of higher indicators than anticipated.

бюджет и финансирование

Специализированное Психиатрическое Самостоятельное Публичное Оздоровительное Учреждение в Сувалках ул. Шпитальна 62, 16-400 Сувалки, сообщает, что на основе Решения Министра Финансов от 30.07.2014 получило финансовые средства на начало и реализацию проекта пз. „Приграничная академия активной психиатрии” реализованного в программе пн. „Улучшение и лучшее приспособление охраны здоровья к демографически-эпидемиологическим тенденциям” в рамках Финансового Механизма Европейской Хозяйственной Территории 2009-2014 и Норвежского Финансового Механизма 2009-2014.

Финансовые средства на реализацию проекта п.з. „Приграничная академия активной психиатрии” стоимостью в 9312532,00 зл. из средств Финансового Механизма Европейской Хозяйственной Территории 2009-2014 и Норвежского Финансового Механизма 2009-2014. Общие квалифицированные расходы: 11640665,00 зл.

Общая стоимость проекта: 11640665,00 зл. 20% полной суммы квалифицированных расходов это средства происходящие из Маршальского Учреждения в Белостоке из фонда подляского воеводства.

biudžetas ir finansavimas

Viešas Specialistinis Psichiatrinės Sveikatos Centras Suvalkuose, adresas g. Ligoninės 62, 16-400 Suvalkai, informuoja, kad finansų ministerijos sprendimu iš 2014metų liepos 30 dienos gavo lėšas , kad galėtų pradėti projekto „ Aktyvios psichiatrijos tarpvalstybinis bendradarbiavimas” realizavimą, kuris yra vykdomas iš projekto „ Pagerinimas ir geresnis pritaikymas sveikatos apsaugos prie demografinių- epodemiologinių naujovių” pasinaudojant Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo 2009- 2014 metai ir Norvegijos Finansinio Mechanizmo 2009- 2014metai.

Projekto „ Aktyvios psichiatrijos tarpvalstybinis bendradarbiavimas”realizavimui skirtas biudžetas : 9.312.532,00 zl iš Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo 2009- 2014 metai ir Norvegijos Finansinio Mechanizmo 2009- 2014metai.

Bendros projekto išlaidos : 11.640.665,00 zl. Projkto kaina: 11.640.665,00 zl. 20% visos išlaidų sumos , tai yra lėšos gautos iš Maršalkos įstaigos Balstogėje, iš palenkės vaivadijos biudžeto.